DEPARTAMENTUL DE STUDII AVANSATE ÎN SEXOLOGIE (DSAS)

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.1
Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) este înființat în cadrul Institutului de Sexologie, denumită în continuare IS.
Art. 1.2.
Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS)) nu are personalitate juridică.
Art. 1.3.
Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) face parte din Institutul de Sexologie și este subordonat Comitetului director din cadrul Institutului de Sexologie (IS).
Art. 1.4.
Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) s-a înființat cu aprobarea Comitetului director din cadrul IS.

Capitolul II. MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI

Art. 2.1.
Misiunea Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) este în sprijinirea misiunii IS pentru:

 • Promovarea învățării, educației, cunoașterii și științei, prin activități didactice și de cercetare în beneficiul IS;
 • Furnizarea unei oferte educaționale la nivel internațional și promovarea cercetării calitative și cantitative;
 • Promovarea unui învățământ orientat spre creativitate și pe stimularea cercetării fundamentale;
 • Promovarea unui învățământ centrat pe student și pe dezvoltarea competențelor intelectuale și metodologice necesare realizării unor cercetări valorificate în practica socială;
 • Asistarea și încurajarea participanților în informarea, consilierea şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare în sexologie.

Art. 2.2.

 1. Obiectivele generale pentru realizarea misiunii Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) sunt:
  a. Activităţi de cercetări calitativ-cantitative în sexologie
  b. Activităţi de informare pentru participanți în domeniul cercetării calitativ-cantitative în sexologie
  c. Activităţi de colaborare, parteneriate cu universități, organizații, instituții de cercetare în sexologie
  d. Seminarii deschise, workshop uri susținute de profesori invitați, academicieni, personalități recunoscute în domeniul sexologiei.
 2. Ca obiectiv specific, Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) completează oferta de servicii pentru participanții la cercetare, pentru a răspunde nevoilor de consiliere, formare şi orientare profesională în sexologie semnalate de practicați în devenirea lor ca psihologi psihoterapeuți cercetători-practicieni și medici în domeniu.

Art. 2.3.
Activitățile Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) se desfășoară conform nevoilor de formare, cercetare în domeniul sexologiei.
Art. 2.4.
Dimensiunile sunt organizate pe următoarele servicii:
a. Oferirea facilităţilor pentru excelenţa în cercetarea sexologiei;
b. Oferirea facilităţilor pentru excelenţa în cercetarea cantitativă şi calitativă în domenii variate în domeniu;
c. Organizarea de evenimente ştiinţifice;
d. Stabilirea de relaţii naţionale şi internaţionale sau networking (dimensiunea de relaţii naţionale şi internaţionale);
e. Educaţie şi formare continuă;
Art. 2.5.
Domeniile de activitate ale Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) sunt:
a. Activităţi de cercetări calitativ-cantitative în sexologie;
b. Activităţi de informare pentru participanți în domeniul cercetării cantitativ-calitative în sexologie;
c. Activităţi de colaborare, parteneriate cu organizaţii, institute de cercetare în sexologie naționale și internaționale;
d. Activități de colaborare cu alte centre de cercetare sau unități de cercetare din IS;
e. Organizarea de manifestări, conferințe , simpozioane, workshop uri naționale și internaționale;
f. Implicarea în proiecte, granturi de cercetare;

Capitolul III. RESPONSABILITĂŢI

Art. 3.1.

În domeniul cercetării calitative în psihoterapie Departamentul de Studii Avansate în Sexologie
(DSAS) are următoarele responsabilităţi:
a) informarea tuturor participanților externi sau interni;
b) stabilirea unui calendar al activităţilor centrului;
c) afişarea evenimentelor.
Art. 3.2.
Activităţile Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS)
1) se desfăşoară în concordanţă cu programele şi politicile educaţionale ale MEN şi în conformitate cu exercitarea atribuţiilor stabilite prin prezentul Regulament de organizare şi funcţionare.
2) se aprobă de către directorul Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS).
Art. 3.3.
Pentru îndeplinirea activităţilor şi responsabilităţilor, Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) realizează colaborări cu instituţii de învăţământ preuniversitar sau superior, cu alte organizaţii si asociaţii profesionale din ţară si din străinătate.
Art. 3.4.
IS exercită controlul general asupra modului în care este organizată / coordonată şi se desfăşoară activitatea Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS).
Art. 3.5.
În DSAS se pot înscrie cadre didactice titulare din IS, dar și de la alte specializări, studenți, psihologi practicanți din țară, psihologi clinicieni etc. Cererea de înscriere în DSAS este prezentată în Anexa 1 ROF.
Art. 3.6.
DSAS are responsabilitatea de a prezenta un prim Raport de autoevaluare IS-ului. Modelul pentru Raportul de autoevaluare este prezentat în Metodologia de Evaluare/Acreditare a Centrelor de Cercetare din IS.
Art. 3.7.
DSAS poate solicita evaluarea sa pentru acreditare pe baza Standardului de performanță (raportul dintre punctajul obținut conform criteriilor de performanță și totalul personalului cu diplomă de doctor, înscris în centru).
Art. 3.8.
Criteriile unice de performanță ale activității de cercetare-dezvoltare ale evaluării DSAS sunt aceleași criterii cu cele precizate de IS.
Art. 3.9.

La fiecare început de an universitar DSAS va prezenta IS-ului Planul de activități pe anul universitar, care va fi aprobat de CD, vezi Anexa 2 ROF.
Art. 3.10.
În evaluarea rezultatelor calitative de cercetare şi creaţie academic în DSAS se va ţine cont de standardele şi indicatorii de performanţă folosiţi în evaluările la nivel naţional (CNATCDU), care se referă, în principal, la:

 • publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie academică în reviste cotate ISI;
 • publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie universitară în reviste din fluxul principal de publicaţii, indexate BDI;
 • publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie universitară în volume ale unor conferinţe indexate ISI;
 • publicarea de lucrări ştiinţifice şi de creaţie universitară în volume ale unor conferinţe indexate BDI;
 • publicarea de tratate, monografii, studii în edituri indexate;
 • citarea lucrărilor în literatura de specialitate;
 • premii şi distincţii ştiinţifice/de creaţie obţinute;
 • nominalizarea în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în BDI);
 • nominalizarea în colective editoriale ale unor edituri recunoscute la nivel naţional (categoria B CNCS) şi internaţional;
 • invitaţii la conferinţe internaţionale indexate BDI;
 • susţineri de prelegeri în străinătate;
 • brevete de invenţii şi inovaţii;
 • teze de doctorat finalizate.
  Art. 3.11.
  Autoevaluarea inițială a DSAS precum și raportul anual se va realiza de către directorul centrului, la ședința de CD din luna iulie, iar evaluarea periodică a DSAS se va realiza o dată la 4 ani, de către
  organismul de evaluare al IS-ului.
  Art. 3.12.
  Anual, în luna iulie, DSAS va prezenta prin directorul său un raport privind activitatea de cercetare științifică și creație academică pentru anul universitar finalizat. Raportul DSAS, împreună cu alte rapoarte de evaluare ale centrelor de cercetare sau ale altor unități de cercetare din IS vor fi înaintate
  IS, președintelui și vicepreședintelui, analizate și interpretate pentru a stabili strategia de dezvoltare a cercetării din IS.
  Art. 3.13.
  Evaluarea/Acreditarea DSAS se va realiza de Organismul de evaluare sau Echipa de evaluare a centrelor din IS.

Capitolul IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 4.1
Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) este subordonat Institutului de Sexologie.
Art. 4.2.
Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) dezvoltă relaţii funcţionale cu alte instituţii şi organizaţii de profil.
Art. 4.3.
Structura organizatorică a Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) este următoarea:
(1) conducerea Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) este asigurată de un director;
   (2) Coordonarea administrativă a activității centrului se face de către consiliul director al Departamentului format din 3 membrii:

 • Directorul DSAS;
 • Două cadre didactice universitare;
      (3) Componenţa consiliului director al centrului este numită de către directorul DSAS, și aprobată de IS, vezi Anexa 5.

Capitolul V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

   Art. 5.1.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentul de Studii Avansate în Sexologie (DSAS) se aprobă prin Hotărâre a CD-ului din data de: 28.02.2018


Președinte IS,
Cristian DELCEA PhD