Având în vederea abaterile grave de la legea 213/2004, HG 788, încălcările Standardelor pentru efectuarea expertizei psihologice, precum și a altor norme din Codul deontologic al profesiei de psiholog privind expertiza, vă comunicăm următoarele:

I. Psiholoaga desemnată nu a respectat procedurile de expertiză

1.1. Potrivit Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021, în art. 7 (c), psiholoaga Moraru Mioara desemnat de instanță va contacta experții parte cu cel puțin zece zile înainte de prima întâlnire a interviului expertal și a evaluării psihologice a părților pentru care s-a dispus expertiza psihologică. În cazul de față, experta desemnată a convocat părțile și experții la prima evaluare psihologică/interviu cu trei zile înainte, fără să cunoască metodologia, tipul de interviu și care sunt instrumentele de testare psihologică. A se vedea schimburile de email și datele acestora (anexa 1/informare). Conform aceluiași document, art. 7 (e) prevede nevoia de a discuta metodologia expertizei, iar această solicitare a venit din partea expertului parte – ca urmare a necesității privind informația acurată, tipul de interviu, testare psihologică pentru a fi utilizate în expertiză.

1.2. Psiholoaga Moraru Mioara desemnată de instanță a chemat părinții la evaluare și testare psihologică peste înțelegea cu experții parte și fără să fie încuviințat un obiectiv cu privire la expertizarea părinților, fără să evalueze minorii. Deși obiectivele expertizei erau doar să expertizeze minorii, nu părinții, a fost încălcat astfel  art. 3.1 (a) din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021.

1.3. Psiholoaga desemnată nu a respectat art. 3 alin 1 (a)  și alin 2 (b) din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021 prin faptul că abordarea cu experții parte a fost una confuză, pripită, neprofesionistă, cu multe sincope în abordare cu experții și cu părțile, cu amenințări, spre exemplu experta se exprima de maniera: „că va comunica instanței dacă nu ne grăbim să facem expertiza” (a se vedea din anexă), precum și alte afirmații făcute ca de un psiholog novice în domeniu.

1.4. Psiholoaga desemnat, potrivit art. 3 alin 3 (e) din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021 nu deține licențele de teste psihologice și nici nu a făcut dovada că le deține, încălcând cu bună știință normele de expertizare în domeniu.

II Psiholoaga desemnată a încălcat legea 213/2004 și HG 788/2005 privind forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică art. 14, alin 1

            2.1. Psiholoaga Moraru Mioara desemnată de instanță a efectuat prima întâlnire cu experții psihologi și cu părțile privind evaluarea și testarea psihologică în apartamentul/proprietatea privată a surorii ei din București, Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 5 , bl. 103 , sc.3 , et. 2 ,ap. 53, sector 3 ( vis-a-vis de magazinul Unirea ) metrou Piața Unirii, spațiu care nu este înregistrat la Colegiul Psihologilor din România, din Registrul unic al cabinetelor psihologice avizate (a se consulta registrul pe https://www.copsi.ro/index.php/registre), comunicând pe email (a se vedea anexa) că nu deține spațiu. 

III. Clarificări cu privire la declarațiile expertului desemnat în ce privește expertul parte 

3.1. Afirmația expertului parte la posibilitatea modificărilor ședințelor stabilite s-a bazat pe art. 3 alin 2  din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021, viza situațiile ce pot afecta validitatea evaluărilor (printre care se regăsește și starea de boală sau de imposibilitate fizică sau psihică).

3.2. Maniera de exprimare a afirmațiilor realizată de d-na expert desemnată Moraru Mioara denotă faptul că este deranjată de insistențele expertului parte, neținând cont de faptul că este implicată deplasarea la București nu doar a tatălui, ci și a celor trei minori pentru fiecare întâlnire, aspect ce necesită organizarea perioadei de deplasare în condiții optime și fără a perturba starea psihică a minorilor. 

3.3. Comunicarea de către expertul parte a metodelor de examinare psihologică către clientul său a avut un caracter general, în special în vederea informării clientului cu privire la tipul de instrumente ce vor fi utilizate. Nu există posibilitatea ca expertul parte să dezvăluie informații care să vizeze modalitatea de interpretare a unui răspuns sau altul. Expertul parte s-a rezumat la a realiza o descriere generală a acestor instrumente, acțiune care ar fi fost oricum realizată în cadrul ședințelor de  evaluare conform art. 3 alin 1 (a) din Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, Hotărâre CPR 36/2021, din MO 838/02 septembrie 2021.

3.4. Afirmația d-nei expert desemnate referitoare la relația dintre expertul parte și dl Marțian Adrian, om de afaceri, ca fiind una familiară este pur personală/subiectivă neavând cu ce proba, încălcând cu bună știință art. 7(2) din Codul deontologic al profesiei de psiholog, care menționează faptul că „psihologii vor manifesta respect față de colegii lor de profesie și nu vor exprima critici nefondate și etichetări la adresa activității lor”. Dl expert parte   nu se află într-o relație de imparțialitate, conflict de interese sau roluri multiple, astfel cum sunt acestea prevăzute de norme. Utilizarea prenumelui („Adi”, „Adrian”) nu reprezintă nicio încălcare a prevederilor stipulate în norme, ci are rolul de a construi o relație adaptativă între psiholog și client, bazată pe deschidere și încredere. 

IV. Psiholoaga desemnată nu a dat acces expertului parte la participarea expertizei

4.1. În Ordonanța ORDONANȚĂ nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000, art. 18 (1), expertul parte încuviințat de instanță participă fizic la expertiză (a se compara art. 18 și 19 privind deplasarea și cheltuielile de cazare și deplasare pentru efectuarea expertizei). Doamna Mioara Moraru, psihologul desemnat, a restricționat participarea d-lui expert parte Delcea Cristian la expertiză. A fost înștiințată cu acte doveditoare că nu poate participa din motive medicale iar dumneaei a refuzat cu nonșalanță și cu bună știință să propună o altă dată pentru a da dreptul și d-lui Delcea Cristian de a participa la expertiză.

4.2. În art. 330 privind încuviințarea expertizei din Codul de Procedură Civilă, Parte integrantă din Legea 134/2010 se spune că la efectuarea expertizei în condițiileprevăzute la alin. (1) şi (2) pot participa experții aleşi de părți şi încuviințați de instanță, având calitatea de consilieri ai părților, dacă prin lege nu se dispune altfel. În acest caz, ei (experții parte) pot să dea relații, să formuleze întrebări şi observații şi, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. Doamna expertă Mioara Moraru cu rea credință a obstrucționat accesul d-lui Delcea Cristian, expert parte, spunând că nu este cazul să vină, că va primi rezultatele expertizei. Așadar, în principiu, efectuarea expertizei are caracter facultativ. Totuși, ori de câte ori prin lege se instituie obligativitatea efectuării expertizei, aceasta are caracter obligatoriu, sub sancțiunea nulității hotărârii pentru lipsa raportului de expertiză.Ori, d-na expert desemnată a propus o dată la care nu avea acces expertul parte și nu a stabilit de comun acord cu experții parte mai multe date pentru a da acces de a participa cu toții la expertiză. 

4.3. În conformitate cu Hotărârea nr. 36/2021 privind aprobarea Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică şi a Procedurii de înscriere în Registrul experțilorpsihologi, art. 7 (1), (2) și (3) psihologul parte participă la buna desfășurare a activității de expertiză, obligând expertul desemnat să faciliteze accesul la efectuarea expertizei. D-na Mioara Morar a obstrucționat accesul expertului parte Delcea Cristian nelăsându-i loc, timp și dată de acces pentru a participa la expertiză. Mai mult decât atât, tot în Hotărârea nr. 36/2021 privind aprobarea Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică şi a Procedurii de înscriere în Registrul experților psihologi, art. 7litera c este menționat că expertul parte este contactat de expertul psiholog desemnat cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de prima întâlnire de evaluare a părților pentru care este dispusă expertiza/evaluarea psihologică. Ori, d-na expert Mioara Morar a venit cu un alt calendar, peste cel încuviințat de instanță, fără să anunțe din timp experții, punându-iîn imposibilitatea de a se prezenta la efectuarea expertizei, expertul parte fiind și în concediu medical cu viroză acută (document medical trimis expertei). 

Concluzii

​Având în vedere lipsa de profesionalism, atacul la persoană, încălcarea cu bună știință a normelor de efectuare a expertizei psihologice, considerăm că este viciată și păguboasă continuarea expertizei cu psiholoaga desemnată Moraru Mioara, drept urmare cerem înlocuirea ei cu celeritate din cauza pericolului pe care poate să îl producă.

Extras cu permisiunea d-lui om de afaceri, Adrian Marțian din adresele înaintate, mass media și Ziarul Cluj